بازدید هیئت ایتالیایی از روند ساخت مرکز خرید 17 شهریور