عقد قرارداد تبلیغاتی با باشگاه فرهنگی ورزشی شهر خودرو